Kannunvalajat | Strategia
kannunvalajat, valtiotieteellinen, valtsikka, valtsika, valtiotieteellinen tiedekunta, kannu, kannunvalajat ry
138
post-template-default,single,single-post,postid-138,single-format-standard,do-etfw,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Strategia

01 joulu Strategia

Kannunvalajat ry:n toimintastrategia 2015 – 2018

Kannunvalajat ry:n toimintastrategia luo suuntaviivat pidemmän aikavälin tavoitteille ja tukee toiminnan suunnittelua. Tämä strategia on luotu neljäksi vuodeksi eteenpäin, eli kattamaan vuodet 2015–2018. Strategian toteutumista seurataan vuosittain.

TEHTÄVÄ

Kannunvalajat on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö, joka valvoo valtsikalaisten etua niin yliopistossa kuin yhteiskunnassakin. Toiminnassaan Kannunvalajat tarjoaa valtsikalaisille yhteisen foorumin – mahdollisuuden jokaiselle toimia ja tehdä yhdessä. Kannunvalajuus on yliopisto- ja ylioppilasyhteisön täysivaltaista, aktiivista jäsenyyttä.

ARVOT

Yhdenvertaisuus

Yhdistys huomioi kaikessa toiminnassaan yksilöiden tasa-arvon sekä tarjoaa jokaiselle jäsenelleen mahdollisuuden osallistua toimintaan ja päätöksentekoon. Tasa-arvotyö ei palvele vain erityisryhmiä, vaan sitä tehdään kaikkien jäsenten etua silmällä pitäen ja kehitetään koko valtsikan tarpeet huomioiden.

Avoimuus

Kannunvalajayhteisö on aina avoin uusille ihmisille ja ideoille. Jäsenten mahdollisuudet vaikuttaa järjestön toimintaan eivät ole vain muodollisuus, vaan todellinen tilaisuus vaikuttaa ja osallistua myös päätöksentekoon. Avoimuus uusille ideoille on myös avoimuutta kritiikille. Yhdistyksen tulee olla valmis tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti, ja suhtautua vakavasti jäsenistön kriittisiin puheenvuoroihin.

Vastuullisuus

Yhdistys toimii ympäristön ja yleisesti kestävän kehityksen huomioon ottaen. Vastuullisuus tarkoittaa myös vastuuta valtsikan yhteisöä ja tulevia kannunvalajapolvia kohtaan: yhteisten, elinvoimaisten perinteiden vaalimista sekä materiaalisten toimintaedellytysten ylläpitämistä. Eettisyys ja kestävät toimintaperiaatteet ovat keskeinen osa yhdistyksen arvomaailmaa.

Kannunvalajuus

Kannunvalajat on jokaisen valtsikalaisen järjestö; oppiaineeseen, opintopistemäärään tai vakaumukseen katsomatta. Yhdistyksen toiminnan ydintä ovat sen tarjoamat tilaisuudet erilaisille valtsikalaisille kohdata toisensa hyvän, rakentavan kannunvalajahengen vallitessa. Kannunvalajuus on paitsi hauskanpitoa, myös kriittistä yhteiskunnallista valppautta.

TAVOITTEET JÄRJESTÖN TOIMINNAN OSA-ALUEILLA

TOIMINTATAVAT

Jatkuvuus

Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi pidetään yllä hyviä suhteita aiempien hallitusten jäseniin. Pöytäkirjoilla ja muilla yhdistyksen toimintaa kuvaavilla dokumenteilla on tärkeä asema toiminnan jatkuvuuden mahdollistamisessa. Dokumentit tulee säilyttää seuraavia vuosia varten, jotta hyväksi havaitut toimintatavat jatkuvat. Kuraattorin rooli tukee osaltaan toiminnan jatkuvuutta. Yhteisöllistä jatkuvuutta luovat Kannun elävät, uusiutuvat perinteet.

Vaikutusmahdollisuudet

Kannunvalajien toiminnan tulee olla avointa siten, että jäsenistöä tiedotetaan säännöllisesti yhdistyksen tekemistä päätöksistä, jäsenistön vaikutusmahdollisuuksista sekä tulevista tapahtumista. Tavoitteena on parantaa jäsenistön tietoisuutta mahdollisuuksistaan vaikuttaa Kannunvalajien toimintaan ja tavoitteisiin.Toiminnan ja tiedotuksen tulee olla avointa tasapuolisesti kaikkia jäseniä ja ainejärjestöjä kohtaan. Mahdollisten toimikuntien perustamisesta tiedotetaan avoimesti siten, että kaikki valtsikalaiset tuntevat itsensä tervetulleiksi mukaan Kannunvalajien toimintaan. Yhdistyksen oleellisten dokumenttien ja hallituksen kokouspöytäkirjojen tulee olla helposti saatavilla.

Viestintä

Kannunvalajien toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Viestinnän on tarkoitus  tavoittaa laaja-alaisesti valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat, mukaan lukien kansainväliset opiskelijat. Kannunvalajien ja ainejärjestöjen välistä yhteistyötä tulee tukea aktiivisen ja vastavuoroisen tiedonkulun avulla.

TOIMINTA

Edunvalvonta

Edunvalvonnan kulmakivenä on Kannunvalajien ja tiedekunnan tiivis ja sitoutunut yhteistyö. Edunvalvontatoiminnan perustana on se, että oppiaineilla on näkökulmaeroista huolimatta paljon yhteistä. Edunvalvontatyö vastaa jäsenistön tarpeita: siinä ylläpidetään vuoropuhelua jäsenistön, ainejärjestöjen ja tiedekunnan välillä. Tiedonkulku on kaksisuuntaista, ja hallinnon opiskelijaedustajat ovat aktiivisessa roolissa yhdistyksen edunvalvonnassa. Opintosihteerit keskittyvät koko jäsenistöä koskeviin asioihin.

Työelämä- ja yrityssuhteet

Valtsikalaisten osaamista ja koulutusta tehdään laajemmin tunnetuksi työnantajien keskuudessa. Jäsenistölle tarjotaan kontakteja ja etuja monipuolisesti, ja yhdistyksen houkuttelevuutta yritysten yhteistyökumppanina kehitetään. Pyrkimyksenä on ahtaan sponsorisuhteen sijasta laaja-alaisempi, aktiivinen kumppanuus. Yhdistykselle hankitaan pidempiaikaisia yhteistyösopimuksia. Hyviä suhteita jo olemassa oleviin yhteistyökumppaneihin pidetään yllä ja uusia, pidempiaikaisia sopimuksia pyritään hankkimaan.

Tutkain

Tutkaimen linja on hallituksen päätösvallasta riippumaton. Valtsikan järjestölehtien yhteistyöhön luodaan käytännöllisiä väyliä. Tutkaimen mainostoiminnan kasvattamisella pyritään lehden taloudelliseen itsenäisyyteen. Tutkaimen verkkotoimitusta kehitetään ja tehostetaan entisestään.

TOIMINTAEDELLYTYKSET

Kannustin oy

Kannustimen pitkäaikainen tehtävä ja tarkoitus omistajan puolesta on kerätä varoja yhdistyksen omien tilojen ostoa varten. Omistajana Kannunvalajat tarkastelee yrityksen toimintaa pitkällä tähtäimellä, pitäen tämän tarkoituksen sekä yhdistyksen arvot mielessään. Kannustimesta pyritään tekemään jokaisen kannunvalajan yritys laajentamalla toimintaa jäsenistöä hyödyttävään suuntaan.

Omistajuutta kehitetään laatimalla omistajastrategia jäsenistöä mahdollisuuksien mukaan osallistamalla, sekä kehittämällä jäsenistön mahdollisuuksia valvoa yrityksen, järjestön tärkeimmän yhteisen omaisuuden, suuntaa ja toimintaa. Tuottoa mahdollisuuksien mukaan parantamalla pyritään luomaan edellytykset omien toimintatilojen hankkimiseksi.

Toimintatilat ja niiden käyttö

Kannunvalajien tilojen tarkoitus on tarjota kaikille jäsenille viihtyisä ja toimiva paikka oleskella, juhlia sekä kokoontua. Tiloja ylläpidetään siivoamalla ne säännöllisesti sekä varmistamalla niiden soveltuvuus jäsenten tarpeisiin. Yhdistyksen tilojen käyttöaste pidetään korkeana varmistamalla mahdollisuus niin kokouksiin, juhliin kuin matalamman kynnyksen tapahtumiinkin. Tilat on tarkoitettu kaikille jäsenille, ja tietoisuutta tästä lisätään, unohtamatta kuitenkaan yhteistä vastuuta. Tilojen kuntoa seurataan ja tarvittaessa investoidaan tilojen varusteluun ja ylläpitoon.

Talous

Toiminnan jatkuvuuden kannalta riittävät taloudelliset resurssit varmistetaan siten, että yhdistyksen seuraava hallitus kykenee aloittamaan toimintansa vakaalta pohjalta. Samalla luodaan pitkäaikaisia sponsorisopimuksia, jotta voidaan turvata yhdistyksen taloudellinen vakaus ja vapauttaa yhä enemmän resursseja käytettäväksi jäsenistön hyväksi. Etsitään myös ideoita suuriin, koko jäsenistöä hyödyttäviin investointeihin.

STRATEGIAN SEURANTA

Tavoitteiden edistymistä seurataan vuosittain yhdistyksen hallituksen toimikautensa lopussa kirjoittaman raportin avulla. Raportti luovutetaan seuraavalle hallitukselle. Strategian viimeisenä voimassaolovuotena tehdään aikaisempien raporttien ja kuluneen vuoden pohjalta laajempi raportti, joka arvioi strategian edistymistä koko seurannan ajalta. Vuoden 2018 hallitus päivittää tarvittaessa strategian ennen toimikautensa loppua.

Edeltävä strategiakausi:

Kannunvalajat ry:n kaksivuotisstrategia hyväksyttiin yhdistyksen vaalikokouksessa 22.11.2011. Strategia laadittiin jäseniä osallistavan prosessin kautta syksyllä 2011. Strategiatyötä veti Akseli Huhtanen.

 

Kannunvalajat ry:n kaksivuotisstrategia

Johdanto

Vuonna 2010 Kannunvalajat ry:n hallitus päätti laatia yhdistykselle strategian, jotta toimintaa voitaisiin suunnitella pitkäjänteisemmin, siis yli yhden hallituskauden sykleissä. Koettiin, että vaikka toiminta onkin menestyksekästä ja jaksaa kiinnostaa vuodesta toiseen, sen kehittäminen tietyiltä osin on mahdotonta ilman pitkäjänteisempää suunnittelua. Tämä koettiin erityisen tärkeäksi talous-, viestintä-, edunvalvonta-, ja hallintoasioissa.

Strategiatyö jäi vuonna 2010 kesken, ja vaalikokouksessa jäsenistölle esiteltiin raakileversio, jota päätettiin kehittää vuoden 2011 aikana.

Syksyllä 2011 järjestettiin avoin jäsenkokous strategian ideointia varten. Kokouksessa puhuttiin yleisesti strategiatyön mielekkyydestä ja ideoitiin tulevaa strategiaa. Kokouksessa tehtyjen muistiinpanojen perusteella laadittiin strategian ensimmäinen luonnos, joka lähetettiin kommenttikierrokselle jäsenistölle ja tuotiin uuden jäsenkokouksen arvioitavaksi. Tältä pohjalta laadittiin lopullinen versio, joka esitellään yhdistyksen vaalikokoukselle 2011.

Tavoite

Opiskelijayhdistystoiminta on luonteeltaan muuttuvaista, ja tulevia hallituksia ei haluta liikaa sitoa tai ohjailla strategialla. Strategia on pitkän tähtäimen toiminta- ja kehittämissuunnitelma, jolla pyritään varmistamaan parhaat mahdolliset toimintaedellytykset yhdistyksen hallituksen toiminnalle erityisesti yllä mainituilla osa-alueilla. Tavoitteena on, että vuoden 2013 lopussa Kannunvalajat keskittyy aiempaa enemmän tehtäviensä, eli edunvalvonnan ja yhteistoiminnan koordinoinnin toteuttamiseen.

Strategialla ei pyritä ohjailemaan valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjä, vaan se keskittyy ainoastaan Kannunvalajien, erityisesti yhdistyksen hallituksen, toiminnan suunnitteluun. Kannunvalajien hallitus käyttää yhdistyksessä toimeenpanovaltaa ja toteuttaa vuosi- ja vaalikokouksissa esitettyjä suunnitelmia, ja siten myös tätä strategiaa. Strategialla ei kuitenkaan haluta sitoa hallituksen vallankäyttöä eikä antaa liian yksityiskohtaisia ohjeita.

Tehtävä

Strategia ei pyri linjaamaan Kannunvalajien tehtäviä, vaan niiden katsotaan olevan kirjattuna yhdistyksen sääntöihin: kehittää opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia yliopistolla, parantaa valtiotieteilijöiden asemaa työmarkkinoilla, tukea ja kehittää valtsikalaisten yhteistoimintaa ja pitää yllä yhteyksiä muihin opiskelijajärjestöihin. Strategia antaa keinoja yhdistyksen tehtävien toteuttamiseen mahdollisimman hyvin.

Aikajänne

Alkuperäinen idea vuonna 2010 oli, että laadittaisiin strategia viideksi vuodeksi. Viiden vuoden todettiin kuitenkin järjestötoiminnassa olevan niin valtavan pitkä aika, että aikajännettä päätettiin vuonna 2011 lyhentää kahteen vuoteen. Tämä tarkoittaa, että 2012 hallitukselta edellytetään vain strategian silmälläpitoa, ja tarvetta uudelle strategialle arvioidaan vasta syksyllä 2013.

Vuoden 2012 hallituksen edellytetään arvioivan strategian toteutumista omassa toiminnassaan vuoden aikana syksyllä 2012, ja samalla kirjoittavan tästä kirjalliset kommentit vuoden 2013 hallituksen ja strategiatyöryhmän käyttöön.

Koska nyt laadittava strategia on ensimmäinen Kannunvalajien historiassa, on se väistämättä enemmän tai vähemmän kokeiluluonteinen. Sen uskotaan kuitenkin antavan eväitä toiminnan kehittämiseen kahden vuoden aikana ja pohjaa mahdollisen uuden, 2013 laadittavan strategian tekemiseen. Strategiaa tulee tarkastella kriittisesti ja muuttaa, mikäli tarvetta on. Uuden version hyväksyy vuosikokous.

Alla ovat strategialinjaukset jaoteltuina osa-alueittain. Osa-alueita on strategiassa yhteensä viisi. Ne on valittu strategiaan siksi, että ne ovat luonteeltaan pitkän aikavälin suunnittelua vaativia.

Hallinto ja organisaatio

Kannunvalajien toimivuuden keskiössä on toimeenpanovaltaa käyttävä hallitus, jonka toimintaedellytysten parantamiseen tämä strategia ensisijaisesti tähtää. Jos hallitus ei toimi, ei toimintaa käytännössä ole.

Toisaalta on oleellista, että hallitus on jäsenistölle helposti tavoitettavissa, ja että kipinä ja ideat toimintaan lähtevät jäsenistöstä.

Hallitus, toimikunnat ja kerhotoiminta

Hallitus keskittyy entistä enemmän päätösasioihin, toiminnan koordinoimiseen ja viestintään. Tapahtumatoiminnan käytännön toteuttaminen siirretään kaikille jäsenille avoimille toimikunnille ja valiokunnille sekä kerhoille, joiden perustamiseen tarjotaan tukea. Toimikunnissa puhetta johtaa Kannunvalajien hallituksen jäsen, jonka vastuualueella toimikunta on. Valiokuntia ja toimikuntia ovat ainakin fuksitoimikunta, tilatoimikunta, opintovaliokunta, virkistysvaliokunta, kulttuurivaliokunta ja kansainvälisyysvaliokunta. Valiokunnat muodostetaan hallituskauden alussa. Valiokuntatoiminnasta tehdään motivoivaa antamalla niille vastuuta, selkeät tavoitteet ja osoitetut resurssit. Niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, valmistelussa ja käytännön toteutuksessa.

Kannunvalajien ja ainejärjestöjen toiminnan päällekkäisyyttä pyritään edelleen vähentämään. Kannunvalajat keskittyy ensisijassa päätehtäviinsä edunvalvontaan ja yhteistyön koordinoimiseen, ja tarjoaa muille tahoille kuten ainejärjestöille ja kerhoille mahdollisuuksia tapahtumatoiminnan järjestämiseen. Kannunvalajat pyrkii mahdollistamaan yhteisvaltiotieteellisten kerhojen tai ryhmien perustamisen tarjoamalla tiloja, laitteita ja mahdollista rahallista tukea. Kerhotoiminta voi olla vakinaista tai hyvinkin vapaamuotoista, mahdollistaen jäsenten omaehtoisen toiminnan riippumatta esimerkiksi ainejärjestöjen hallituksista.

Hallituksen perehdyttäminen

Hallitustoiminnan kannalta oleellista on tiedonkulku hallituksen sisällä ja eri vuosien hallitusten välillä. Väistyvä hallitus vastaa uuden hallituksen perehdyttämisestä siten, että päätösvalta on kuitenkin uudella hallituksella. Tässä erittäin oleellista on, että jokainen hallituksen jäsen laatii oman sektorinsa toiminnasta ns. testamentin seuraavalle toimijalle. Lisäksi tarvitaan henkilökohtainen tapaaminen uuden ja vanhan hallituslaisen kesken. Uusi hallitus järjestää itselleen koulutusviikonlopun, jonne kutsutaan aiempia hallituslaisia perehdyttämään toimintaan.

Tärkeää hallituksenvaihdossa on myös se, että kaikki väistyvän hallituksen käsittelemät dokumentit, suunnitelmat ja esimerkiksi nettipalvelujen salasanat päätyvät uuden hallituksen haltuun. Tämä toteutetaan ensisijassa Google Docsissa sijaitsevan intranetin avulla.

Edunvalvonta ja työelämä

Edunvalvontatyö on sääntöjen mukaan Kannunvalajien pääasiallinen tehtävä. Edunvalvontaan kuuluu laajasti niin opiskelijoiden asioiden ajaminen tiedekunnassa ja yliopistotasolla, kuin valtiotieteilijöiden arvostuksen parantaminen työmarkkinoilla.

Opintoasioissa edunvalvontatyön painopistealueina ovat yhteydenpito tiedekuntaan, hallinnon opiskelijaedustajien tukeminen sekä jäsenistön hallintotietoisuuden parantaminen. Edunvalvonta ei saa jäädä vain muutaman hallituslaisen harteille, vaan sitä tehdään yhteistyössä laajan opiskelijajoukon kanssa. Tämän takia on tärkeää, että jokainen kannunvalaja tuntee tiedekunnan ja yliopiston hallintoa edes välttävästi. Opintovastaavien tärkeä tehtävä onkin tiedottaa sektorinsa tapahtumista aktiivisesti.

Edunvalvonnassa kiinnitetään huomiota myös valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisten opiskelijoiden asemaan.

Hallinnon opiskelijaedustajat on saatava tiiviiseen yhteistyöhön Kannunvalajien ja ainejärjestöjen hallitusten kanssa. Toisaalta Kannunvalajien hallituksen on parannettava suhteitaan tiedekuntaan päin. Kannunvalajien on oltava itse aloitteellinen, ja esimerkiksi kutsuttava dekaaneja ja laitosjohtajia säännöllisiin tapaamisiin.

Alumnitoiminta on opiskelijoiden merkittävä linkki työelämään. Alumnitoimintaa on tehtävä yhteistyössä tiedekunnan kanssa. Eräs keino olisi henkilökohtaisen mentorointitoiminnan aloittaminen. Myös yrityssuhteilla kehitetään valtiotieteellisen tutkinnon arvostusta yhteiskunnassa. Yrityssuhteiden parantaminen on olennaista myös varainhankinnan näkökulmasta. Lisäksi yhteistoiminta vanhempien kannunvalajien kanssa on arvokas osa alumnitoimintaa.

Viestintä, tiedonkulku ja avoimuus

Kannunvalajien hallituksen ja jäsenistön välinen viestintä

Hallituksen viestintää jäsenistölle tulee kehittää yhä avoimemmaksi, läpinäkyvämmäksi ja ajantasaisemmaksi.

Vastuu kaikesta hallituksen tiedottamisesta tulee keskittää selkeästi hallituksen tiedottajalle. Saman henkilön on järkevää olla vastuussa niin sähköpostin, Kannunvalajien nettisivujen kuin esimerkiksi sosiaalisenkin median tiedotuksesta, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä ja jäsentiedotus olisi yhtenäistä ja selkeää. Jäsenistön valtaosalle suunnatussa viestinnässä kannattaa keskittyä siihen, että tiedotus on jäsenen kannalta relevanttia, mielenkiintoista, ajankohtaista, sekä riittävän tiivistä ja kevyttä. Yksityiskohtaisemmankin tiedon meneillä olevista prosesseista ja päätöksistä tulee olla helposti tarjolla, esimerkiksi lisäämällä tiedotteiden yhteyteen linkkejä, joista pääsee lukemaan pidempiä ja virallisempia asiakirjoja, kuten esimerkiksi pöytäkirjoja.

Tärkein tavoite Kannunvalajien hallituksen jäsenille suunnatussa viestinnässä on, että valtaosa jäsenistöstä kokisi olevansa jatkuvasti ajan tasalla pääpiirteittäin siitä, mitä Kannunvalajissa tapahtuu, ja että heidän olisi helppo halutessaan saada asioista tarkempaa tietoa.

Hallituksen viralliset asiakirjat tulee koota viipymättä niiden ilmestymisen jälkeen yhteen paikkaan (tällä hetkellä käytössä Google Docs), jossa ne ovat helposti jäsenten löydettävissä ja luettavissa. Ylipäätään hallituksen tuottaman ja kokoaman tiedon tulisi olla mahdollisimman avoimesti koko jäsenistön saatavilla.

Jäsenistön viestintä hallituksen suuntaan tehdään mahdollisimman vaivattomaksi. Jäsenistöltä kerätään palautetta säännöllisin väliajoin, ja hallitus järjestää päivätapahtumia, esimerkiksi kahvitilaisuuksia, joissa jäsenet pääsevät tapaamaan hallituksen jäseniä matalalla kynnyksellä. Hallitus arvioi oman toimintansa onnistumista ensisijaisesti aidon jäsenpalautteen valossa.

Kannunvalajien tulee viestinnässään huomioida paremmin kansainväliset opiskelijat. Tapahtumatiedotuksen on oltava aina vähintään suomeksi ja englanniksi.

Kannunvalajien hallituksen sisäinen viestintä

Kaikki hallituksen toiminnan kannalta relevantti tieto tulee jatkossa koota yhteen tietopankkiin (tällä hetkellä käytössä Google Docs), eikä esimerkiksi tallentaa hallitusten jäsenten omille tietokoneille, jossa ne ovat muiden tavoittamattomissa, ja jonne ne helposti hallituskauden päätyttyä myös unohtuvat. Kaiken tiedon kerääminen yhteen paikkaan onkin ehdottoman tärkeää myös siksi, että tulevien hallitusten on tällä tavoin tarvittaessa helppoa löytää aikaisempien hallitusten tuottamaa ja kokoamaa tietoa.

Tutkain

Tutkain on korkeatasoinen julkaisu, ja Kannunvalajien ulkoisen viestinnän kanava joka levittää tietoa tiedekunnasta, sen opiskelijoista ja Kannunvalajat ry:stä. Samalla Tutkain on Kannunvalajien jäsenistöä yhdistävä, yhteisvaltsikalaista henkeä rakentava foorumi.

Tutkaimen linjasta päättää päätoimittaja. Päätoimittaja kutsuu säännöllisesti koolle päätoimittajien kokouksen, jossa vaihdetaan osaamista ja hyviä käytänteitä tiedekunnan eri opiskelijalehtien välillä.

Tutkaimen verkkojulkaisua kehitetään. Selvitetään mahdollisuutta perustaa paperiversion kanssa läheistä yhteistyötä tekevä verkkoversio.

Tutkaimen on oltava entistä näkyvämpi julkaisu ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta on lisättävä esimerkiksi markkinoimalla sitä kirjastoille ja muille julkisille laitoksille.

Tilankäyttö

Kannunvalajat tilankäytölliset päätavoitteet ovat (i) tilojen kunnon ylläpitäminen ja monipuolisten käyttömahdollisuuksien kehittäminen, (ii) tilojen korkea käyttöaste, sekä (iii) koko jäsenistön kokemus ja tietoisuus siitä, että tilat ovat kaikille jäsenille avoimet ja tarkoitettu kaikkien jäsenten käyttöön.

Tilojen kehittämisessä tulee pyrkiä tilojen käyttömahdollisuuksien monipuolistamiseen. Tiloja ei ole tarkoitettu esimerkiksi ainoastaan juhlien järjestämiseen. Tilankäytön yhtenä onnistumisen mittarina tulee pitää tilojen korkeaa käyttöastetta, jota voidaan parantaa monipuolistamalla tilankäyttömahdollisuuksia, sekä huolehtimalla siitä, että Kannunvalajien koko jäsenistö kokee tilojen olevan heidän käytössään.

Toisena tilankäytön onnistumisen mittarina tulee pitää tilojen laajaa käyttäjäkuntaa. Ainejärjestöt järjestävät tiloissa monipuolista toimintaa, minkä lisäksi Kannunvalajat järjestävät tiloissa yhteisvaltsikalaisia tapahtumia. Näiden lisäksi kehitetään tilapäivystyksiä, joiden aikana tilat toimivat kaikille valtsikalaisille avoimina ”olohuoneina”. Tämän lisäksi Kannunvalajat mahdollistaa tilojen varaamisen jäsenilleen myös jäsenten omien ainejärjestöjen ohi – esimerkiksi useiden eri oppiaineiden vaihto-opiskelijat voisivat halutessaan perustaa leffakerhon, jota varten he saisivat varata tiloja suoraan Kannunvalajilta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kannunvalajat edistää kaikessa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Toiminnassa ei jätetä ketään ulkopuolelle ja sen täytyy olla syrjinnästä vapaata. Minkäänlaista kiusaamista tai häirintää ei hyväksytä, ja niitä pyritään ehkäisemään.

Kansainvälisyys

Kannunvalajat ottaaa toiminnassaan huomioon kaikki valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat, niin Helsingin yliopiston omat kuin vaihto-opiskelijatkin. Tämä tulee ottaa huomioon niin tiedotuksessa kuin tapahtumien järjestämisessä.

Kansainvälisille opiskelijoille ei ole tarkoitus vain järjestää omaa toimintaa vaan nimenomaan integroida heidät mukaan kaikkeen Kannunvalajien toimintaan. Tämä edellyttää Kannunvalajien hallituksen, tiedekunnan, kv-tuutoreiden, sekä ainejärjestöjen parempaa yhteistyötä.

Yhteistyötä muiden valtiotieteellisen alan opiskelijajärjestöjen kanssa kehitetään, niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Esimerkiksi ulkomaisten yhteistyöjärjestöjen kutsuminen Helsinkiin kansainvälisyysviikolle voisi olla hyvä keino parantaa suhteita.

Talous

Kannustin Oy

Kannunvalajat ry omistaa valmennuskursseja järjestävän Kannustin Oy:n. Kannustin Oy:n tuotot käytetään tiedekuntamme opiskelijoiden hyväksi. Valtaosa Kannustin Oy:n tuotoista säästetään, jotta Kannunvalajat ry voisi tulevaisuudessa ostaa itselleen omaan ja Kannustin Oy:n käyttöön soveltuvat tilat Helsingistä. Lisäksi osa Kannustin Oy:n tuotoista käytetään hankintoihin, joista on Kannunvalajat ry:lle pitkäaikaista hyötyä – esimerkkinä Kuppalaan hankittu jääkaappi. Kannunvalajat ry:n tulee perustaa avoin työryhmä, joka kootaan Kannunvalajien nykyisistä ja vanhemmista entisistä jäsenistä, ja joka laatii yhteistyössä Kannunvalajien hallituksen kanssa Kannustin Oy:lle omistajastrategian, jonka Kannunvalajien yhdistyksen kokous hyväksyy.

Varainhankinta

Kannunvalajien varainhankintaa tulee uudistaa ja kehittää paremmaksi. Kannunvalajien tulee löytää uusia yhteistyökumppaneita, ja uusia tapoja tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Oppia kannattaa ottaa esimerkiksi muista tiedekuntajärjestöistä, joilla on kokemusta pidemmältä ajalta. Alumniverkostoja on kehitettävä, laajennettava ja hyödynnettävä varainhankinnassa. Kannunvalajien tulee selvittää mahdollisuutta perustaa taloustyöryhmä, joka koostuisi ainakin Kannunvalajien taloudenhoitajasta, yrityssuhdevastaavasta ja puheenjohtajasta. Tämän taloustyöryhmän tehtävänä olisi kehittää yhdistyksen varainhankintaa ja taloudellista ennustettavuutta.

Vakavaraisuus

Kannunvalajien vakavaraisuutta kehitetään siten, että uuden hallituksen käytössä on aina vuoden alussa kohtuulliset taloudelliset resurssit. Näin vältetään tilanne, jossa yrityssuhde- ja toiminta-avustusrahoja odottaessa hallitus joutuu pyörittämään toimintaa alkuvuodesta liki nollabudjetilla.

Tutkain

Tutkaimen on oltava taloudellisesti aiempaa itsenäisempi, sillä vuoden 2011 tilanteessa lehti on Kannunvalajille merkittävä taloudellinen taakka. Tähän päästään hankkimalla sille omia yhteistyökumppaneita ja kehittämällä ilmoitusmyyntiä yhteistyössä Kannunvalajien yrityssuhdevastaavan kanssa. Verkkojulkaisun tuoman levikin lisäys käytetään hyödyksi ilmoitusmyynnissä. Lisäksi paperilehden tilaajakannan kehittämistä selvitetään.