Iso pyörä -projekti

Mikä on Iso Pyörä?
Iso pyörä- nimisen projektin käynnistämisestä päätettiin helmikuussa järjestetyssä seminaarissa, jonne kokoontuivat eri tiedekuntien opetusvaradekaanit ja opintoasiainpäälliköt. Toive uudistaa koulutusta on tullut yliopiston johdolta, mutta konkreettiset, tiedekuntakohtaiset toimenpiteet päätetään niiden tasolla. Projektin tarkoituksena on kehittää yliopiston tutkinnoista kansainvälisesti kilpailukykyisempiä. Taustalla vaikuttavat useat, Helsingin yliopistoa laajemmat koulutuspoliittiset kysymykset, esimerkiksi rakennepoliittinen keskustelu, korkeakoulujen profilointi, työurien lyhentäminen ja kansainvälistyminen.

Yksi tekijä on Bolognan prosessi, jonka mukaisesti koulutusrakenteessa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tulee olla erilliset sisällöltään ja profiileiltaan. Ison pyörän tarkoituksena on eriyttää alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa selkeämmin. Oppiaineesta toiseen pyritään luomaan sujuvia siirtymiä kandidaatin- ja maisterintutkinnon välillä. Tohtorinkoulutukseen valintaa uudistetaan myös.

Toinen suuri muutos on korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuminen koko valtakunnan tasolla. Jatkossa opiskelijat määrittelevät hakiessaan korkeintaan kuusi kohdetta prioriteettijärjestyksessä, ja heille tarjotaan näistä vain yhtä aloituspaikkaa. Ison pyörän tavoitteena on vastata valintauudistuksen mukanaan tuomiin haasteisiin tarjoamalla mahdollisuuksia vaihtaa opintoalaa sujuvammin opintojen aloittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältöihin pureudutaan osaamistavoitteiden uudelleenmäärittelyn yhteydessä. Yliopisto pyrkii olemaan entistä houkuttelevampi opiskelupaikka, jonne hakeutuu runsaasti opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä koulutusmarkkinoilta.

Mitä Iso pyörä tuo mahdollisesti mukanaan? 

Projektin tarkoituksena on vähentää yliopiston hakukohteiden määrää ja tehdä osasta kandidaatin tutkinto-ohjelmista laaja-alaisempia. Vastaavasti maisterivaiheen tutkinto-ohjelmiin hakeutuminen olisi helpompaa eri alojen kandidaatintutkinnoilla. Esimerkiksi Tampereen yliopistolla toteutettiin juuri suuri tutkintouudistus, jossa erillisiä hakukohteita yhdistettiin. Tiedekunnat ja laitokset muuttuivat tieteenalayksiköiksi ja yksittäiset oppiaineet tutkinto-ohjelmiksi. Osaamisperusteinen kehittäminen mahdollistaa tutkintosisältöjen tarkastelun rakenteellisen kehittämisen lisäksi.

Kuinka projekti etenee?

Projektin jalkauttamisesta tiedekuntatasolle ja johtamisesta siellä vastaavat opetuksesta vastaavat varadekaanit. Yliopiston tasolla projektin ohjaamisesta vastaa erityinen ohjausryhmä. Ison pyörän alustava aikataulutus löytyy opintoasiainneuvoston muistion yhteydestä. Prosessi ajoittuu vuosien 2015-2018 ajalle ja on vaiheistettu. Vararehtori Keijo Hämäläinen on toivonut opiskelijoilta uusia ideoita ja aktiivista osallistumista hankkeeseen.

Mitä hallopedien ja opintovastaavien kannattaa tehdä?

Ensisijaisen tärkeää on selvittää, mihin toimiin tiedekunnassanne ollaan ryhtymässä. Opetusasioista vastaava dekaaninne tietää, mitä Iso pyörä merkitsee ja opintoasiainpäälliköiltä voi kysyä, miten toteutus käytännössä toimii tiedekunnassanne. Iso pyörä pitää sisällään runsaasti mahdollisuuksia hyviin uudistuksiin, ja ne kannattaa käyttää.

Opiskelijoiden osallistuminen prosessissa on aivan keskeistä. Ensiarvoisen tärkeää on varmistaa, ettei projektista synny valtava opiskelijoiden oikeusturvaa ja tiedeyhteisöä nakertava rakenteiden muutosprosessi. Varmistakaa siis, että pääsette mukaan koko muutosprosessin ajaksi ja todella vaikuttamaan siihen, millaisia tutkinto-ohjelmia, opetussisältöjä ja osaamistavoitteita tulevaisuudessa opetusalallanne on. Kun tiedätte (ja olette myös vaikuttaneet siihen) mitä projektin tiimoilta tapahtuu tiedekunnassanne, muistakaa tiedottaa muutoksista ja osallistaa opiskelijoita projektin mittaan.

Keneen ottaa yhteyttä?
1) Oman tiedekunnan opiskelijaedustajiin, opintoasiainpäällikköön ja opetusvaradekaaniin
2) HYYn hallituksen jäsenet, minna.makitalo@hyy.fi (Iso pyörä, työelämäasiat) hanna.piitulainen@hyy.fi (koulutuspolitiikka, hallopedit), vihtori.suominen@hyy.fi(koulutuspolitiikka, jatko-opiskelijat)

 

Ohessa alun perin ylioppilaskunnan hallitusta varten tehty Power Point aiheesta ja flammasta löytyviä materiaaleja.
Uutinen: https://flamma.helsinki.fi/fi/tiedotteet/yleiset-tiedotteet-isopyora
Opintoasiainneuvoston keskustelupaperi: https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY335100

Yksinkertaistettu, alun perin ylioppilaskunnan hallitusta varten tehty tiivistelmä: https://drive.google.com/file/d/0B8ikWPearOqtbE1NcWFKZDVXRTg/view?usp=sharing