Perustamisasiakirjat

Yliopiston Herra Rehtori,

Pyydämme täten kunnioittavimmin saattaa Herra Rehtorin tietoon, että 8 p:nä syyskuuta 1924 annetun, Helsingin yliopiston säännöt sisältävän asetuksen, sellaisena kun se muutettuna 22 p:nä joulukuuta 1937 annetella asetuksella kuuluu, 107 pykälän 1 momentin mukaisesti, aiomme ylioppilaiden keskuuteen perustaa Valtiotieteen Ylioppilaiden Yhdistyksen, jonka tarkoituksena on

  • yhdistää Helsingin yliopistossa valtiotieteitä opiskelevat ylioppilaat kiinteäksi yhteisöksi,
  • keskinäisellä avunannolla, opinto-ohjauksella sekä oppikirjavälityksellä opastaa, helpottaa ja järkiperäistää jäsentensä lukuja,
  • syventää jäsentensä valtio-opillista ajattelua mm. muodostamalla yhdistyksen elimet pienoisyhteiskunnan tapaan suomalaista yhteiskuntaa vastaaviksi,
  • edistää suomalaisen kansallisvaltion tutkimusta,
  • tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia avartaa näköalojaan yhteisissä keskusteluissa ja tilaisuuksia virkistämään toverielämään esim. kokous-, esitelmä-, keskustelu-, juhla- ym. tilaisuuksissa joko vain jäsenistölle tai laajemmille akateemisille piireille.

Sanotun asetuksen mukaisesti tulemme alistamaan yhdistyksen säännöt Herra Rehtorin vahvistettaviksi. Muodostamaamme perustavaa toimikuntaa olemme täydentäneet kutsumalla siihen edustajan kunkin osakunnan valtiotieteen ylioppilaiden keskuudesta. Varsinaisen perustavan kokouksen aiomme kutsua koolle alkavalla viikolla.

 

Helsinki, toukokuun 12 p:nä 1945

Valtiotieteen Ylioppilaiden Yhdistyksen
perustavan toimikunnan puolesta

Veikko Sjöblom        Aatos Luotonen
puheenjohtaja          sihteeri

Herra Professori,

Useimpien tieteenalojen, kuten teologian, lääketieteen, lainopin ja maatalous-metsätieteiden ylioppilaat ovat järjestäytyneet, paitsi liittymällä osakuntiin, myöskin muodostamalla oman erikoisalan ylioppilasyhdistyksen, joka käsittää kaikkiin osakuntiin kuuluvat saman tiedekunnan ylioppilaat.

Tälläiselle ylioppilasyhdistykselle avautuukin mitä hedelmällisin työmaa. Keskinäisellä avunannolla, opinto-ohjauksella ja oppikirjavälityksellä opastetaan, helpotetaan ja järkiperäistetään ylioppilaiden lukuja. Keskinäisissä kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksissa syvennetään tieteellistä ajattelua. Juhla- ym. tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden virkistävään toverielämään.

Kun kuluvan vuoden syyskuun 1 p:nä perustetaan Helsingin yliopistoon valtiotieteellinen tiedekunta, on samalla tullut ajankohtaiseksi valtiotieteitä opiskelevien ylioppilaiden oman yhdistyksen perustaminen. Ajatus tästä onkin jo herätetty ja on muodostettu Valtiotieteen Ylioppilaiden Yhdistyksen perustava toimikunta, jota on täydennetty kunkin osakunnan valtiotieteen ylioppilaiden keskuudesta kutsutuilla edustajilla.

Rohkenemme kääntyä Herra Professorin puoleen pyynnöllä, että Te antaisitte lausuntonne tälläisen yhdistyksen perustamisen tarpeellisuudesta ja että alkavalla viikolla saisimme kääntyä puoleenne k.o. asiassa.

 

 

Helsingissä, toukokuun 12 p:nä 1945

Valtiotieteen Ylioppilaiden Yhdistyksen
perustavan toimikunnan puolesta

Veikko Sjöblom        Aatos Luotonen
puheenjohtaja          sihteeri