Kannunvalajat | Yhdistyksen säännöt
kannunvalajat, valtiotieteellinen, valtsikka, valtsika, valtiotieteellinen tiedekunta, kannu, kannunvalajat ry
11
post-template-default,single,single-post,postid-11,single-format-standard,do-etfw,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Yhdistyksen säännöt

25 huhti Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö Kannunvalajat ry, ruotsiksi käännettynä Statsvetenskapliga Fakultetens Studentorganisation Kannstöparna rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin kielellä.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • pyrkiä muuttamaan valtiotieteellistä tiedekuntaa ja yliopistoa siten, että opiskelijoilla on valtaa vaikuttaa siihen, mitä tietoa heille jaetaan ja millainen tietoa jakava järjestelmä on;
 • vaikuttaa yhteiskunnallisen tiedon käytön lisäämiseen yhteiskunnassa ja parantaa valtiotieteilijöiden asemaa työmarkkinoilla;
 • osaltaan valvoa opiskelijoiden etua yhteiskunnallisissa asioissa; 
 • edistää ja tukea valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä ja
 • luoda ja ylläpitää suhteita muihin opiskelijajärjestöihin sekä muihin valtiotieteilijöitä lähellä oleviin viiteryhmiin.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • organisoi yhteistyössä kaikkien valtiotieteellisessä tiedekunnassa vaikuttavien opiskelijajärjestöjen ja valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kanssa opiskelijatoimintaa, jonka tehtävänä on edistää kriittistä asennoitumista opetuksen muotoon, sisältöön ja perusteisiin sekä opiskelijan asemaan opetusjärjestelmässä;
 • tekee yhteistyössä hallintoelimissä toimivien opiskelijaedustajien kanssa esityksiä ja aloitteita laitoksille ja tiedekunnalle sekä yhdessä muiden ylioppilasjärjestöjen kanssa yliopiston hallintoelimille, valtiovallalle ja työmarkkinajärjestöille;
 • osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen opiskelijoiden edunvalvontaa koskevissa asioissa;
 • järjestää opintoneuvontaa, keskustelu-, tiedotus-, ja muita vastaavia tilaisuuksia;
 • harjoittaa julkaisutoimintaa.

 

 Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat sekä valtiotieteellisen tiedekunnan ulkopuolella opiskelevat, jos he liittyvät ainejärjestöön, joka toimii valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksestä erottaminen tapahtuu yhdistyslain 14§:ssä mainituin ehdoin.


Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.


Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista toinen on  helmikuussa pidettävä vuosikokous ja toinen vaalikokous, joka pidetään 15.11.-31.12. välisenä aikana. Kokouksessa jokaisella jäsenellä on äänioikeus. Ylimääräisen kokouksen voi kutsua koolle hallitus, jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä tietyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.


Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaan. Kokous on laillinen, jos kokouskutsu on julkaistu vähintään 5 päivää aikaisemmin yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja sähköpostilistalla.


10§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja
 • valitaan kokouksen sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus
 • valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen kuraattori
 • käsitellään muut esille tulevat asiat

11§ Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja
 • valitaan kokouksen sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja 1-2 opintosihteeriä sekä 3-13 muuta hallituksen jäsentä suoraa enemmistövaalitapaa käyttäen. Enemmistövaalitavassa äänestetään aina niin montaa henkilöä, kuin täytettäviä paikkoja on. Jos täytettäviä paikkoja on vain yksi, valitaan se ehdokas, joka on saanut enemmän ääniä kuin kukaan muu. Jos valittavia henkilöitä on useampia, valitaan niin ikään ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä kaikista ehdokkaista. Kukin äänestyslipukkeeseen merkityistä henkilöistä saa yhden äänen. Tasatilanteessa päätetään arvalla.
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet vuoden mittaiseksi toimikaudeksi
 • Käsitellään muut esille tulevat asiat.

12§ 

Hallitus päättää keskinäisestä työnjaostaan itse ja voi yhdistyksen toimintaa varten nimittää tarpeelliseksi katsomiaan virkailijoita sekä perustaa toimikuntia. Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti yhdistyksen tarkoitusten toteuttamiseksi;
 • huolehtia yhdistyksen varainhoidosta ja
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat.

13§ Hallitus voi kutsua koolle valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimivien aineyhdistysten edustajien kokouksen käsittelemään ja antamaan lausuntonsa hallituksen kokouskutsussa mainitsemista asioista. Kokoukseen kutsutaan edustajia kustakin aineyhdistyksestä. Kokous on kutsuttava koolle ainakin kaksi kertaa vuodessa.

14§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat näiden sääntöjen 11:n pykälän 5. kohdassa mainitut henkilöt. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.

15§ Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hallituksen keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja ja yhteensä puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Talousasioissa ei päätöksiä pidä tehdä taloudenhoitajaa kuulematta. Yhdistyksen julkaisuun liittyviä päätöksiä ei pidä tehdä kuulematta yhdistyksen julkaisun päätoimittajaa

16§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne sekä yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

17§ Yhdistys voi omistaa osakkeita.

18§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin tai muut hallituksen täysi-ikäiset jäsenet kaksi yhdessä.

19§

Yhdistyksellä on kuraattori, jonka tulee olla yhdistyksen nykyinen tai entinen jäsen. Kuraattori ei voi olla hallituksen jäsen. Kuraattorin tulee tuntea yhdistyksen toiminta ja tavoitteet, sekä olla tunnettu toiminnastaan yhdistyksen hyväksi.

Kuraattorin tehtävät ovat

 • valvoa yhdistyksen toiminnan sääntöjenmukaisuutta
 • asettaa tietonsa ja taitonsa hallituksen käytettäviksi
 • osallistua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
 • avustaa hallitusta yhdistyksen kehittämisessä ja edistää yhdistyksen tarkoitusta
 • kirjoittaa todistukset toiminnasta yhdistyksen hallituksessa

 

Kuraattori valitaan yhdistyksen keväällä järjestettävässä vuosikokouksessa. Hän aloittaa toimessa syyslukukauden ensimmäisenä päivänä. Hallitus nimittää hyvissä ajoin ennen vuosikokousta kuraattoritoimikunnan, joka koostuu vähintään kolmesta, yhdistyksen asioihin perehtyneestä henkilöstä. Toimikunta lausuu mahdollisista ehdokkaista kuraattoriksi vuosikokoukselle.

Kuraattori valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos kuraattori joutuu jättämään virkansa kesken toimikauden, yhdistys valitsee kuraattorin sijaisen hoitamaan tehtävää kunnes seuraavan kuraattorin toimikausi alkaa.

Kuraattorilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hän saa kokouskutsut ja pöytäkirjat niin hallituksen kokouksiin kuin muihinkin yhdistyksen alaisiin kokouksiin. Kuraattorilla on oikeus saada kaikki valmisteilla olevat ja hyväksytyt yhdistyksen asiakirjat.


20§

Yhdistyksen inspehtorina toimii yhdistyksen kokouksen enemmistövaalitavalla valitsema Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan professori tai dosentin pätevyyden omaava henkilö. Inspehtori valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Inspehtori valvoo ja tukee yhdistyksen toimintaa sekä toimii yhdyssiteenä tiedekunnan ja yhdistyksen välillä. Inspehtori johtaa puhetta yhdistyksen kokouksissa. Mikäli inspehtori on estynyt osallistumasta 19§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksissa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

21§ Yhdistys puretaan, jos ¾ kokouksessa annetuista äänistä kahdessa kuukauden välein pidetyssä kokouksessa sitä kannattaa. Yhdistyksen purkamista koskeva esitys on mainittava kokouskutsussa.

22§ Puretun yhdistyksen omaisuus luovutetaan vastaavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksia edistävään toimintaan.

23§ Näiden sääntöjen puitteissa voi hallitus antaa ohjesäännöllä yksityiskohtaisempia määräyksiä sääntöjen soveltamisesta.


24§
Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.